«

»

jún 27

Szent László napjára

I. (Szent) László (Lengyelország, 1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.)

“László a magyarok és Moesia királya Odetisiusnak, Szent Benedek legvallásosabb apátjának és az alája rendelt egész congregátiónak szolgálatát és szeretetét ajánlja Krisztus Jézus urunkban.

Noha bűnös ember vagyok, mivel a földi méltóság érdekeit a legsúlyosabb bűntények nélkül nem lehet előmozdítani, mégis a te szentséged magaslatát nem hanyagoltam el. Orszá­gom összes ájtatos zarándokaitól szorgosan tudakozódtam, a felől, hogy te és az Isten szolgálatában alárendeltjeid mit műveltek. Ezért fájlaltam. hogy te az én országom állapota felöl senkit sem kérdeztél ki, s még ezen részekben sem tuda­kozódtál.

Mivel azonban hiszem, hogy barbár népeken nem egyszer esek élv erővel kiküzdött győzedelmeimet szent férfiak imádságainak köszönhetem, amiképpen szent Egyed congregatiójának levélben ajánlottam volt magamat, úgy tudván, hegy szent Benedek a szerzetesek atyja vala. Az ő conventjének ajánlom magamat e levelemmel, úgy szintén káplánjaim és vitézem Sorinus útján, kiket Orbánhoz az apostolihoz küldök.

Tudd meg azt is, hogy szent Egyed apátját Magyar­ország területén számos kedvezésben részesítettem, amelyek­ben ha valamikor követeid engem fölkeresnek, a rád várakozó jótétemények képét, láthatod. Már eddig is kedveskedtem volna néked ajándékokkal, ha nem féltem volna attól, hogy a ti országotokban uralkodó zavarok közepette, gonosz emberektől támasztott akadályok szándékomat meghiúsítják. Különben is igazán hiszem, hogy most már küldeni fogsz hozzánk tieid soraiból néhányat, akiket elvárok, hogy velük óhajtásainkat közölhessük.

Egyébiránt hőn kívánom, hogy nem ugyan érdemeimet tekintve, hanem jövendő nagylelkűségem reményében szent Benedek ereklyéiből egy részecskét küldj hazánknak. Ha pedig ez idő szerint egyiket sem tehetnéd meg, legalább a legátus útján, kit a pápa küldeni fog, írd meg, hogy mi a te kíván­ságod, s mi képen teljesíthetjük azt. Mivel Szlavóniát már majd­nem egészen megszereztem, mintegy szomszéddal közlekedhetsz velünk.

Ezen iratunkkal mindazt, amit Magyarország, Moesia és Szlavónia területén bárhol a mi embereink nektek felaján­lani akarnak, megerősítjük.

Éljetek boldogul.”

(László király levele Oderisius montecassinói apáthoz, 1091)

Forrás

Készült: 1350-1400 Aranyozott vörösréz
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
A herma az esztergomi bazilika ereklyetartója volt és Trencsén város ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak.

Irodalom:

Szent László törvényei

Szent László III. törvénykönyve

Szent László II. törvénykönyve

Szent László I. törvénykönyve

GERICS JÓZSEF – LADÁNYI ERZSÉBET
Szent László „csodás” tettei krónikáinkban