dec 20

Az embernek kell valaki, …

John Ernst Steinbeck (Salinas Valley, Kalifornia, 1902. február 27. – New York, New York, 1968. december 20.) amerikai regény-, novella- és színdarabíró. Összesen huszonöt könyvet írt: tizenhat regényt, két novelláskötetet, és különböző prózai műveket. The Grapes of Wrath (Érik a gyümölcs, 1939) című regénye, valamint az Of Mice and Men (Egerek és emberek, 1937) színdarabváltozata Pulitzer-díjat nyertek. 1962-ben irodalmi Nobel-díjban részesült.

Írói stílusa

Steinbeck írásaira a realizmus a legjellemzőbb. Széles érdeklődési körében helyet kapott a politika, a pszichológia, és a történelem éppúgy, mint a jazz vagy a mitológia. Realizmusának legmegkapóbb példája az
Érik a gyümölcs, mely könyv hősei földhözragadt szegények, akiket még az ág is húz. Nyelvezete egyszerű, mégis kifejező. Képzelete egy a természettel: azt és úgy írja le, ahogyan a dolgok vannak és történnek.
Ilyenek a szűnni nem akaró oklahomai porviharok, melyek szinte szimbólumai a nyomor elől való menekülésnek. Steinbeck igazi elbeszélő hangját akkor találta meg, amikor témáiban visszatért serdülőkora színteréhez. A mexikói és ázsiai munkások beözönlése Kaliforniába egy olyan sokszínű kulturális változatosságot hozott létre, amely rányomta egyedülálló bélyegét írásaira is.

Wikipedia

A salinasi ház Kaliforniában, ahol Steinbeck 17 éves koráig élt.

“Steinbeck visszatérő nagy témája a mesterkéltnek érzett civilizációból való kitörés, az egyéni szabadság keresése és a természet vak erőivel hadakozó ember tehetetlensége” (Országh László).

Élete és munkássága itt

Egerek és emberek

Az embernek kell valaki, aki a közelében legyen. Megbolondul az ember, ha nincs senkije. Lehet az akárki, mindegy, csak együtt legyen az emberrel. Mondom neked! Mondom neked, az ember belébetegszik a magányosságba.

dec 19

Ellis Bell

Emily Jane Brontë (ejtsd: emili dzséjn bronti) (Thornton, 1818. július 30. – Haworth, 1848. december 19.) angol költőnő és regényíró, a Brontë nővérek három tagja közül a második. Egyetlen regénye, az Üvöltő szelek, az angol irodalom egyik klasszikusa. Írói álneve Ellis Bell volt

Élete

Emily a yorkshire-i Thorntonban született Patrick Brontë és Maria Branwell ötödik gyermekeként (a hat közül). 1820-ban a család Haworth-ba költözött, ahol édesapja káplán lett. Ebben a környezetben mutatkozott meg igazán tehetsége az irodalomhoz. Gyermekkorában, édesanyja halála után, a három nővér – Charlotte, Emily, Anne – és fiútestvérük, Branwell képzeletbeli birodalmakat találtak ki (Angria, Gondal, Gaaldine) és történeteket írtak hozzájuk. 1837 októberében Emily nevelőnőként kezdett dolgozni Miss Patchett női akadémián Law Hill Hall-ban, Halifax közelében. 1842 februárjától Charlotte-tal egy magániskolába járt Brüsszelbe, majd iskolát nyitottak az otthonukban, ám nem voltak tanulóik. Miután nővére, Charlotte felfedezte, hogy Emily költői tehetség, nővérével és húgával 1846-ban elhatározták, hogy a költeményeikből kiadnak egy gyűjteményt. Hogy elkerüljék a női írók elleni kortárs előítéleteket, írói álneveket vettek fel. Mind a hárman megtartották nevük kezdőbetűit. Így lett Charlotte Currer Bell, Anne Acton Bell, és Emily Ellis Bell.Emily 1847-ben publikálta egyetlen regényét, az Üvöltő szeleket három kötetben (a harmadik kötet húga, Anne Agnes Grey-ét tartalmazta). Innovatív szerkezete meglepte a kritikusokat, emiatt vegyes fogadtatása volt, mikor először megjelent. Később az angol irodalmi egyik klasszikusává vált. 1850-ben Charlotte önálló regényként újra kiadatta, Emily igazi nevével. Mint a nővérei, ő is elég sokat betegeskedett a sanyarú otthoni és iskolai viszonyok miatt. Szeptemberben, a bátyja temetése alatt megfázott, ám minden orvosi kezelést elutasított. Így halt meg tuberkulózisban 1848. december 19-én.

Wikipedia

Emily, bátyja, Branwell festményén

Harmincéves sem volt még Emily Brontë, amikor – egy esztendővel halála előtt – megírta ezt a regényt, a világirodalom egyik legkülönösebb szerelmi regényét. Valóság és látomás, természet és lélekelemzés,vadság és odaadás furcsa szövedéke a történet, egy magába forduló, romantikus lélek költői vallomása a szerelemről és a szenvedélyről. Elemzése kegyetlen mélységeket tár fel, és nyomasztó légkört teremt: titokzatosság, babonák homálya övezi szereplőinek jellemét, a romlás sötét erői csapnak össze és küzdenek egymással, míg végül a tragikus feszültséget ismét a szerelem, a fiatalok, az újabb nemzedék szerelme oldja fel.

dec 18

Asbóth Sándor mérnök, katona, diplomata

Asbóth Sándor (angol nyelven: Alexander Asboth; Keszthely, 1811. december 18. – Buenos Aires, 1868. január 21.) magyar mérnök, az 1848–49 évi szabadságharcban alezredes, az amerikai polgárháborúban az északiak dandártábornoka. Az Amerikai Egyesült Államok argentínai és Uruguay-i nagykövete

Életpályája

Apja a keszthelyi gróf Festetics Györgynél állt alkalmazásban, illetve a Georgikonban tanítóskodott. Családja 1818-ban átköltözött innen Zomborra. Édesanyja nem engedte, hogy Lajos testvére után ő is katonai pályát válasszon, ezért mérnöknek tanult. Tanulmányait a Felvidéken, a Selmecbányai Bányászati Akadémián kezdte meg, azonban tanulmányait megszakította, s végül Pesten, az Institutum Geometricumban fejezte be. 1836-ig a Budai Főépítészeti Hivatal alkalmazottja, majd a Hajózási Igazgatósághoz kerül vízépítő mérnöknek. 1844-ben Temesvárra kerül, az Országos Főépítészeti Hivatalhoz, ahol először helyettes igazgatóként a Hajózási Alosztály mérnöke, később a hivatal vezetője. Asbóth beosztásánál fogva is támogatta Széchenyi István javaslatait, részt vett többek között a Széchenyi lánchíd építésénél is.1848 nyarán Nagybecskereken jelentkezett a honvédségnél. 1848. december 9-étől honvéd vezérkari százados lett Vetter Antal honvédtábornok törzsénél, és részt vett a délvidéki harcokban. 1849. január 31-én Stein Miksa báró megbízta a komáromi vár erődítési munkálatainak irányításával. Részt vett a kápolnai csatában, majd április 19-én a nagysallói ütközetben az ő irányításával tudtak a honvédek hidat verni a Garamon. Nemsokára őrnagyi rangot kapott, s július 16-ától – már újabb előléptetés után, alezredesként – Kossuth Lajos kormányzói hivatalának katonai osztályát vezette.A szabadságharc bukása után Kossuthot szárnysegédként követte előbb Törökországba, majd az Amerikai Egyesült Államokba. Itt Kossuth Lajostól elváltak útjai, Asbóth állampolgárságért folyamodott, érezte, hogy az ő hazája Amerika lesz. Kossuthnak, ahol tudott továbbra is segített, például fegyvervásárlások ügyében, az emigráns szabadságharcosokkal való kapcsolattartásban, stb. Asboth új hazájában eleinte építészeti rajzolóként működött, majd nyugaton kapott állást mint bányamérnök. New Yorkba visszatérve kis acélöntödét állított fel, amely prosperált is, amíg el nem tűnt a partnere. Ezután New York városánál helyezkedett el, mint a városrendező bizottság egyik tervező mérnöke, ebben a beosztásában része volt a Central Park és a Washington Heights szabályozásában is.Az amerikai polgárháború kezdetén mindjárt katonai szolgálatra jelentkezett. A new yorki kormányzó megbízta egy önkéntes ezred szervezésével, de ez nem sikerült, így Missouri államba utazott, ahol 1861 júliusában John C. Frémont tábornok vezérkari főnöke lett, Frémont még ez év szeptemberében brigadérossá nevezte ki, de ezt a kinevezést a kongresszus majd csak 1862 márciusában hagyta jóvá, de addig is aktív brigádparancsnok volt Frémont, Hunter és Samuel R. Curtis tábornokok alatt. A Missouri és Arkansas államok határain folyó harcokban kivált Bentonville (Arkansas) és Fayetteville (Arkansas) elfoglalásakor tüntette ki magát, végül a Pea Ridge (Arkansas) melletti ütközet nyomán erősítette meg a kongresszus brigadéros tábornoki kinevezését. A Pea Ridge melletti csatában Asbóth megsebesült, de sebesülése ellenére másnap már újra nyeregben ült csapatai élén. A sikeres missouri hadjárat után Kentucky államba vezényelték. Főhadiszállása itt Columbus városában volt, majd 1863-ban Nyugat-Florida katonai parancsnokává nevezték ki Fort Pickens központtal, tábornoki rangban. 1864-ben a déliekkel vívott mariannai csatában súlyosan megsebesült, a bal karját puskagolyók roncsolták szét, a bal karja csaknem teljesen béna maradt, az arcába fúródott golyót az európai orvosok sem tudták eltávolítani,[1] így nem tudott tovább harcolni. 1866-ban kinevezték az USA argentínai és uruguayi nagykövetének. Szenvedései mellett is kifogástalanul látta el hivatalát, a paraguayi háborúval kapcsolatban is diplomáciai érdemeket szerzett. Buenos Aires-i halála után a helyi, régi angol katonai temetőben temették el katonai tiszteletadás mellett, Domingo Faustino Sarmiento köztársasági elnök búcsúztatta. Hamvait 1990. október 23-án az USA-ba szállították, és az arlingtoni National Cemeteryben helyezték végső nyugalomra.

Wikipedia

dec 17

A „fehér barát” halála

Fráter György vagy György barát, (atyja családi nevén Utješenović (Utyeszenovics) vagy Utješenić (Utyeszenics), anyja családi nevéről Martinuzzi, Kamičić, Horvátország, 1482. június 18. – Alvinc, 1551. december 17.), köznyelven a „fehér barát”, pálos szerzetes, katona, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradi püspök, majd esztergomi érsek és bíboros.Az Erdélyi Fejedelemség megszervezője a 16. század második felében.

Az új állam vezetője János Zsigmond fejedelem volt, de a legfontosabb döntéseket Fráter György hozta. Külpolitikailag Erdély nem volt független, hűbérura a szultán volt, akinek adót fizetett. Fráter György 1551-ben lemondatta János Zsigmondot a trónról, és Erdélybe Habsburg-katonaságot hívott, erre a török támadásba lendült. Ezért I. Ferdinánd király meggyilkoltatta.

 

„Azután levágták a kardinálnak azt a fülét, melyről híres volt, hogy születése óta szőrös, s hőstettük tanújeléül elküldték Ferdinándnak. Azzal otthagyták a halottat. A kincsein megosztoztak. Az alvinci várkastélyból mindenki elfutott. A sebeiből felocsúdó apród a gyilkosok eltávozta után felvánszorgott, s a faluba menekült: ott ápolták a jobbágyok rejtegetve, míg magához tért. A nagy ember pedig ott feküdt a tornác márványán hetven napig temetetlen. Senki sem kérdezősködött utána. Csak amidőn a felépült apródja hírt vitt a gyulafehérvári barátoknak ura haláláról, azok mentek érte, s eltemették a kolostorukban.”

(Jókai Mór: Fráter György)

1551. december 17-én gyilkolták meg alvinci kastélyában Fráter György bíborost, erdélyi vajdát, a három részre szakadt Magyarország keleti felének vezetőjét. A merényletet Castaldo tábornok rendelte el I. Ferdinánd király (ur. 1527-1564) tudtával és jóváhagyásával, mivel Bécsben nem bíztak meg a ravasz diplomáciai manővereket folytató politikusban. Fráter megölése mindazonáltal súlyos hiba volt, tehetsége ugyanis pótolhatatlannak bizonyult, hiánya pedig komoly következményekkel járt az országegyesítésre nézve. A magas rangú főpap meggyilkolása természetesen felháborodást váltott ki Rómában, a III. Gyula pápa által elrendelt vizsgálat azonban végül megtorlatlanul hagyta a barát halálát. Miként Jókai Mór is megjegyzi Fráter György című regényében, a merénylet mégsem maradt büntetlen, ugyanis a klerikus halála súlyos politikai következményekkel járt: megfelelő diplomata híján Ferdinánd képtelen volt megakadályozni I. Szulejmán 1552. évi bosszúhadjáratát, a helyi viszonyokat ismerő, alkalmas vezető nélkül pedig Erdélyt sem bírta sokáig kézben tartani.

Forrás itt

 

 

dec 16

William Somerset Maugham

William Somerset Maugham (Párizs, 1874. január 25. – Nizza, 1965. december 16.) angol regényíró, elbeszélő és drámaíró; munkáit a világos stílus, a változatos helyszínek és az emberi természet alapos ismerete jellemzi.

Hatása

Eleinte az Örök szolgaság (Of Human Bondage, 1915) ellenséges kritikát kapott Angliában és Amerikában is. Az irodalomkritikusok a főhős, Philip Carey romantikus megszállottságát egy szegény bolond érzelgős rabszolgaságának nevezték, míg Theodore Dreiser (1871-1945), a befolyásos amerikai író és kritikus védelmébe nem vette a regényt. Kijelentette, hogy a könyv egy zseniális mű, olyan, mint egy Beethoven-szimfónia. Dreiser kritikája felemelte a regényt arra a magaslatra amit megérdemelt, és a könyvet azóta is többször kiadták. 1947-ben Maugham jutalomdíjat alapított (Somerset Maugham Award) a harmincöt éven aluli legjobb brit írók számára, a megelőző évben már kiadott regényeik megítélése alapján. A díjazottak között volt V. S. Naipaul, Kingsley Amis, Martin Amis és Thom Gunn. Mielőtt meghalt, Maugham szerzői jogait a Királyi Irodalmi Alapítványnak adományozta (Royal Literary Fund). Anthony Burgess angol író egyike volt azoknak a keveseknek akik dicsérték Maugham irodalmi teljesítményét. Az író iránti tiszteletből Burgess megkísérelt egy képzeletbeli portrét festeni Maugham-ról az Earthly Powers (1980) című regényében. George Orwell állította, hogy Maugham volt az első modern író, aki komoly befolyással volt írásaira. Paul Theroux amerikai regényíró és utazó, The Consul’s File című novellagyűjteményében továbbviszi Maugham koloniális történeteit, azzal a különbséggel, hogy Theroux kivándorlói a modern Malajzia vidékén töltik elszigetelt életüket.

Idézetek forrással

Úgy hiszem, egy járvány során éppoly sok ember hal meg félelemből, mint fertőzés következtében.
Kritikát kérnek tőled, de dicséretet szeretnének.
A pénz a hatodik érzék, amely lehetővé teszi számodra, hogy élvezd a másik ötöt.

Forrás: Bölcsességek könyve, Szalay Könyvkiadó, 1999. ISBN 963-9178-27-6

Idézetek forrás nélkül

Emberek arra kérnek, bíráld őket bátran, valójában pedig arra számítanak, hogy dicséretet fognak hallani.
A pénz értéke abban van, hogy bárkinek megmondhatod, menjen a pokolba.
Az ember legtöbbször nem azokat a kísértéseket bánja meg, amelyeknek engedett, hanem azokat, amelyeknek ellenállt.
A regényírásnak három szabálya van. Sajnos senki sem tudja, mik azok.
Igazat bárki tud írni, de csak kevesen tudunk epigrammákat.
A szerelem csak egy ócska trükk, amit a természet játszik velünk, hogy fennmaradjon a fajunk.
Ha egy házaspár nem jön ki egymással, elválhatnak, de ha nem házasok, akkor ez lehetetlen. Ez egy olyan kötelék, amit csak a halál választhat szét.
Furcsa dolog az élet, ha nem vagy hajlandó elfogadni mást csak a legjobbat, akkor nagyon gyakran meg is kapod azt!

Wikipedia itt

 

 

dec 15

A geometria Kopernikusza

Bolyai János rekonstruált portréja (Márkos Ferenc festménye)

Bolyai János (Kolozsvár, 1802. december 15. – Marosvásárhely, 1860. január 27.) magyar matematikus és hadmérnök. Bolyai Farkas fia és egyben leghíresebb tanítványa. A magyar tudomány legnagyobb alakja, az egyik leghíresebb magyar matematikus, a „geometria Kopernikusza”, „az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője”.

Személyisége

Jellememben két fő, uralkodó alapvonal volt egész életemben: az igazságnak (tanilag és erkölcsileg, vagy munkásan, tettel, praktice) és a némbereknek határtalan szeretete. Az első tiszta erény, a második részint
csupa természet ugyan, de ebben sokszor a gyengeségig mentem.”

Bolyai János, 1845

A bécsi hadmérnöki akadémia archívumában fennmaradt iratok szerint már bekerülésének első évében kivívta tanárainak elismerését: képességeit „nagyon jó”, szorgalmát „jó” minősítésűnek értékelték.[59] Ezt a minősítést az erős színvonalú osztályban mindvégig megőrizte, leszámítva a szépírást, és az emberi alak rajzolását, ahol csak közepes eredményeket ért el. Az utolsó tanévben azonban már dacos temperamentuma is megmutatkozott: először csak a sorozatos kimaradozások miatt kapott házi őrizetet, utóbb viszont a napiparancs azért ítélte el, mert „játékot űz abból, hogy az összes létező előírással dacoljon, a kapott intések és figyelmeztetések mellőzésével.”[60] Katonai pályafutása alatt a Lembergben töltött időszakra vonatkozóan a Conduite-Liste der Stabs- und Oberoffiziere pro anno militari 1831 nyújt adatokat. Eszerint bírta a német, magyar, latin, és valamelyest a francia nyelvet, és „úgy tűnik, kiváló képessége és hajlandósága van a felsőbb matematikához, amelyek inkább illenek egy professzorhoz, mint a tüzérségi szolgálathoz, ahol a nevezett teljesítménye gyenge, amihez talán hozzájárul folytonos betegeskedése is.”[60] Csendes, jóindulatú személyiségnek jellemzik, aki nem iszik, nem kártyázik, nem keveredik adósságokba, nem keresi a vitát, és egyaránt jól kijön a bajtársaival, az alárendeltjeivel és a civilekkel is.[60] Az 1832-es olmützi jellemzés szerint már ért franciául és valamennyire olaszul is, viszont időközben ingerlékennyé és hirtelen haragúvá vált. Nagyjából ugyanezek a vonások tükröződnek a nyugdíjazása alkalmával keletkezett iratokban is.[60] Lobbanékonyságával édesapjának is sok bánatot okozott.
Egyes életrajzok félelmetes párbajhősnek írják le; idéznek egy esetet, amikor tizenhárom tiszttársával vívott egymás után párbajt, azzal az egy kikötéssel, hogy két menet között hegedülhessen egyet.[62][63] Maga
Bolyai önéletrajzában ezt írja: „több ízben volt kedvetlen összejövésem s kardra hivattam, mi mellett azonban szerencsésen elkerültem minden tetemes sértést. Én magam csakugyan (egy esetet még az akadémián, kadet koromban kivéve…) senkit ki nem hívtam.”[64][65] Ellentétben a régebbi monográfiákkal és szépirodalmi művekkel, amelyek Bolyai Jánost magába zárkózott, emberkerülő, különcnek írják le, a fennmaradt családi visszaemlékezések tanúsága szerint család- és emberszerető, jó kedélyű társadalmi ember volt. Soha nem volt részeg, még spicces sem; a dohányzásról és a részegségről megvetéssel beszélt.

Forrás itt

 

dec 14

Kemény János erdélyi fejedelem

Kemény János (Magyarbükkös, 1607. december 14. – Nagyszőlős, 1662. január 23.) erdélyi fejedelem.

Uralkodása

A császáriak és az erdélyi rendek egy részének felkérésére visszatért a politikába, 1660. november 22-én kiáltványban tudatta, hogy felveszi a harcot a törökök pártolta Barcsayval. Barcsay Gáspár, a fejedelem egyik testvére ellen, 1660. november végén, Örményesnél – a későbbi Marosörményesnél – Kemény serege csatát nyert, Barcsay Gáspárt megölték. Kemény Jánost 1661. január 1-jén választották fejedelemmé. Kemény később elfogatta Barcsay Ákost, és emberei 1661. július elején Kozmatelkén meggyilkolták a volt fejedelmet. A törökök azonban már korábban, Barcsay elfogása előtt, végleg elfordultak az általuk erélytelennek tartott Barcsaytól, ezt Kemény is tudta, ugyanis 1661. márciusában maga mondta azt, hogy „Barcsaynak töröknél igen be van téve a kapuja”.[1] A volt fejedelem egyik testvérét, Barcsay Andrást 1661. május 16-án Kemény János felakasztatta, annak ellenére, hogy korábban Fogaras várát, Barcsay Ákos erre utasító levelének kézhezvételét követően, átadta Keménynek. Állítólag azért végeztette ki, mert Barcsay András – amikor az erdélyi sereget a tatárok 1657-ben fogságba ejtették – Kemény kezességvállalása ellenére a rabságból megszökött, és helyette Keménynek kellett fogságban maradnia. Kemény szakított a Portával, és I. Lipót császár oltalmát kérte. A büntetésére szervezett török hadjárat elől Magyarország területére menekült. Kemény helyére a Porta I. Apafi Mihályt nevezte ki. A Kemény segítségére érkező császári hadak, Montecuccoli vezényletével, azonban csata nélkül cserbenhagyták, aki mégis megütközött Apafinak és az őt támogató törököknek Kucsuk (Kücsük) Mehmed jenői bég vezette seregével, és Segesvár mellett, Nagyszőlősnél, 1662. január 23-án elesett a csatában (lezuhant lováról, s valószínűleg a menekülő sereg taposta halálra). A fennmaradt hagyományok szerint a szásznádasi temetőben temették el. Barcsay Ákos és András megölését a kortársak mélyen elítélték. Ezért, amikor Kemény János elesett, így írtak haláláról: „Barcsay uram bús haláláért áldozat kellett, Isten keze volt rajta”; és: „Visszaadá Isten igaz kölcsönnel a jámbor, kegyes Barcsay Ákos ártatlan halálát.”

“Lött pedig születésem in anno 1606, az akkori időjárás szerént karácson előtt két héttel, péntek napon; és az mint fogantatásom, születésem, úgy egész eddig való életemnek is rendi, folyása csak nyomorúságos, háborúságos és nyughatatlanságos volt, mint az alább való írásokból meg fog látszani rész szerént…”

KEMÉNY JÁNOS MŰVEI itt

 

 

 

dec 13

A 19. század iskolaalapító magyar nagyasszonya

Veres Pálné, született: Beniczky Hermin (Lázi, 1815. december 13. – Váchartyán, 1895. szeptember 28.) a 19. század iskolaalapító magyar nagyasszonya, az Országos Nőképző Egyesület alapítója.

Veres Pálné „Felhívás nőknek” című írásával lépett a nagyközönség elé – a Jókai Mór által szerkesztett Hon 1865. október 28-i számában megjelent cikk pedig a magyarországi nőmozgalom nyitánya lett. A szerző szerint a nőknek a családi hivatásuk határát át nem lépve kell műveltnek lenniük, s saját kezükbe kell venni a lánynevelés ügyét. Beniczky Hermin 1815. december 13-án született a Nógrád vármegyei, Losonchoz közeli Láziban. Apja halála után Budára költöztek, ahol anyjára, Strumann Karolinára maradt a gyermeknevelés gondja. A kolerajárvány idején, 1831-ben Hermin azonban anyját is elveszítette, így az árván maradt kamaszlány anyai nagyapjához, a dúsgazdag Strumann Mártonhoz került Tót-Gyökre. Itt ismerte meg Veres Pál a földbirtokost, aki megkérte Hermin kezét és 1839-ben össze is házasodtak. Férje Nógrád vármegye tisztikarában töltött be különböző tisztségeket: sokáig a megye főtisztje volt, majd alispánná választották. 1841. szeptember 14-én született lányuk, Szilárda – neve a Constantina magyarítása – magas kort ért meg, fiuk azonban néhány naposan meghalt. Veres Pálné – saját neveltetésének hiányosságain okulva – körültekintően választotta meg gyermeke tanítóit: a vanyarci Veres-kúriában megfordult Szontagh Pál és Madách Imre is. Madách gyakran olvasott fel Hermin asszonynak készülő munkáiból, Az ember tragédiája című művének egy példányát is Veresnének ajánlotta. „Ahogyan híve vagyok Önnek, úgy dedikáltam e könyvet” – írta az első oldalra. Éveken át sűrű levelezés folyt közöttük: olvasmányaikat kicserélték egymással. Veres Pálné szeretett volna magyar könyveket olvasni, de nem beszélte eléggé a nyelvet. Ekkor jelentek meg Kölcsey sorai: „idegen nyelveket szép tudni, de a magyar nyelvet tudni kötelesség”. A fennkölt lelkű nőt ettől erős szégyenérzet kezdte gyötörni, s lázasan hozzálátott a magyar nyelv teljes elsajátításához

Folytatás itt

 

 

dec 12

A festés számomra betegség, mámor

Edvard Munch (Löiten, 1863. december 12. – Aker (Oslo), 1944. január 23.) norvég expresszionista festő.

Stílusa, hatása

Edvard Munch az expresszionizmus egyik első képviselője volt. Művészetét szorongás, elvágyódás, pesszimizmus és borzalomlátás jellemzi. A francia iskolához vonzódott már indulásakor is. A plein air foglalkoztatta. Németországi tartózkodása alatt egyértelműen vezető egyénisége lett a szecessziós mozgalomnak. 1907 után művészete gyökeresen megváltozik, lecsillapodik. Stilizáltabb lett és megjelentek festményein az impresszionista jegyek. Edward Munch stílusa stilizáló, dekoratív, szecessziós vonalvezetésű lett. Művészetének formaelve, szimbolikája nagy hatással volt a kor szecessziós festőire.

Idézetek tőle

A művészetem egyetlen elmélkedésben gyökerezik: miért nem vagyok olyan, mint mások? … a művészet ad értelmet az életemnek.

Nem azt festem, amit látok, hanem amit láttam.

A festés számomra betegség, mámor. Betegség, amitől nem akarok szabadulni, mámor, amire szükségem van.

Föl kell hagynunk az olyan enteriőrök megfestésével, amelyeknek olvasók és kötögető nők láthatók. Élő embereket kell festenünk, akik lélegeznek és éreznek és szenvednek és szeretnek.

Sétáltam egy este, az út egyik oldalán terület el a város, a másikon, alattam a fjord. Fáradt és beteg voltam – megálltam, s lenéztem a fjordra. Épp lement a nap, a fellegeket vörösre színezte, mint a vér. Úgy éreztem, hogy egy sikoly tör át a természeten – úgy tetszett, hogy hallom a sikoltást. Megfestettem ezt a képet, a felhőket valódi vérnek festettem. Sikoltottak a színek. Ez lett az Életfríz Sikoly című képe.

A fényképezőgép nem versenyezhet az ecsettel és palettával – legalábbis addig, míg a mennyben és pokolban is nem lesz használatos.

Ha egészséges és újból ember akarok lenni, mindentől távol kell tartanom magamat, ami a norvégiai körülményekkel kapcsolatos. Kár, hogy az a nézetem, miszerint minden művészetnek azon országban kellene gyökereznie, ahol az ember született, és gyermekkorában első benyomásait nyerte.

Prágában sok dicsőségben, kevés aranyban volt részem – itt Hamburgban az arany nagyobb szerepet játszik

Wikipedia

dec 11

A szenvedélyes érzelmek és fájdalmak költője

Alfred de Musset (Párizs, 1810. december 11. – Párizs, 1857. május 2.) francia költő, drámaíró.

Művészete

Musset műveinek hangvétele sokszor könnyeden ironikus, de elsősorban a szenvedélyes érzelmek és fájdalmak költője. Legszebb lírai költeményeit a George Sand iránti szerelme, majd a szakítás fájdalma ihlette. Prózai főműve A század gyermekének vallomása (1836). Költői főműve az Éjszakák (1833-37) című négyrészes versciklus. Drámái közül kiemelkedik a Lorenzaccio (1834) című ötfelvonásos tragédia. Író ars poeticája, költői eszménye az érzelmek spontán kifejezése. A művészi–technikai kérdéseket másodlagosnak minősítette

Wikipedia

A romantikus nagy költők közül leginkább Musset-nek volt érzéke a drámai megjelenítés iránt. Párbeszédei természetesen peregnek, a költő lát ja hőseit, s ezek nemcsak gyönyörű tirádákat szavalnak, hanem lelkűk rezdüléseit is jelzik. Hugo monumentális szóművész volt, de a drámáiban kevéssé törődött a pszichológiai valószerűséggel; a hősök megformálását a színészre bízta. Musset viszont, ha akarta volna, sem követhette volna a nagy példaadót; egyik első darabjának bukása után ugyanis lemondott róla, hogy színműveit előadják. Természetes hajlama azonban ellenállhatatlanul vonzotta a drámai formához, s így, ettől kezdve, nyomtatásban — előbb a Revue des Deux Mondes hasábjain, majd könyv alakban — jelentette meg vígjátékait és közmondásoknak” (proverbes) nevezett finomművű jeleneteit, amelyek egy-egy szállóige, közmondás tanulságát szemléltetik. Csak évekkel később, 1847-ben fedezte fel a Musset-drámák színpadi használhatóságát egy Pétervárott vendégszereplő francia színésznő. Hazatérve, otthon is diadalra vitte őket, s azóta főleg a Ne esküdj semmire (II ne faut jurer de rien, 1848) és a Falazó (Le Chandelier, 1850) — a „közmondásokkal” együtt — megérdemelten tartoznak a francia drámairodalom gyöngyei közé. E főművek — némileg Marivaux modorában — arra tanítanak, hogy az élet valódi értelmét az érzelmek szeszélyes játékának felmérésében kell keresni. A Ne esküdj semmire kitűnően rajzolt hősében, Valentinban, olyan ifjút jelenít meg Musset, aki léha, könnyelmű, de a lelke mélyén tiszta és szerelmet áhító. Fogadásból arra vállalkozik, hogy pár nap alatt meghódít egy erényes leányt. Cecilé azonban őt hódítja meg, a női báj rejtélyes fogásaival. Kettejük viszonyának változása és érzelmeik átalakulása áll a mű tengelyében. A többi szereplő inkább csak nézője vagy visszhangozója az előtérben folyó játéknak. Musset nagy erénye az arányérzék, a mértéktartás; e romantikus költő soha nem túloz, soha nem torzít. Talán épp ez az árnyalatos közvetlenség okozza, hogy drámáit és líráját is eléggé a francia nyelvterület határai közé szorítja a játéknak és a szenvedélynek, sőt szenvedésnek a folyton érezhető, de szét nem fejthető szövevénye. Ezért nem honosodhattak meg életművének ezek a részei külföldön, nálunk sem, noha a francia romantikus költők versei és színdarabjai közül az övéit fordították leggyakrabban, főlegamúlt század végén. Franciaországban viszont a „közmondások” kedveltsége, de a többi dráma előadásainak a gyakorisága alig marad el a Moliére- és a Marivaux-műveké mögött. Igaz, sokáig ott is főleg az Éjszakákat meg a fájdalom szülte verseket suttogták a szerelem sebzettjei. Ma már, úgy látszik, végleg eldőlt, hogy a musset-i életműből a rámák maradnak fenn legtovább. . .

…kisasszonyhoz

Szó, ami szó, szép nők, tinektek
végzetes a hatalmatok:
mámorba vagy kétségbe ejthet
minket mosolygó ajkatok.
Egy kósza vagy gúnyos tekintet,
egy-két szó, sőt a némaság
értetek égő szíveinket
tőrdöfésként járhatja át.
Gőgötök szertelen bizonnyal;
mivel, gyávaságunk miatt,
mi sem ér föl hatalmatokkal,
kivéve gyarlóságtokat.
De romba dönt minden hatalmat
a visszaélés, hogyha nagy,
és aki tud szenvedni s hallgat,
könnyezve magatokra hagy.
A férfi bármennyire szenved,
szebb ez a szomorú szerep.
Tortúránk kedvesebb szivemnek,
mint hóhér-mesterségetek.

Kálnoky László fordítása

Forrás itt

 

 

Régebbi bejegyzések «